Soham Chakraborty

Kala Bhavana, Visva Bharati

Untitled. 2020. Wood cut. 20.92 cm x 91.44 cm